Tag: snss


no image avaiable

บริหารจัดการอาคาร: วิธีตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตัวเอง


บริหารจัดการอาคาร: วิธีตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตัวเอง ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดที่ข้องใจว่ามิเตอร์คลาดเคลื่อน มิสิทธิ์ที่จะร้องขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการทดสอบมิเตอร์ดังกล่าวได้ โดนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทดสอบติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบเป้นเวลา 24 ชั่วโมง หากเป็นมิเตอร์แรงสูง อาจจะเปรียบเทียบโดยใช้ Rotating Sub Standard หรือนำมเตอร์มาตรวจสอบที่กองมิเตอร์ และจะถือผลการทดสอบมิเตอร์ที่คลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 2.5 % ถือว่ามิเตอร์นั้นถูกต้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าใช้จ่ายในการทดสอบดังนี้


no image avaiable

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับง่ายๆ เช็ดกระจกให้ใสสะอาด


บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับง่ายๆ เช็ดกระจกให้ใสสะอาด กระจกใสๆ ไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าต่าง กระจกประตู หรือกระจกอะไรก็แล้วแต่ เวลาเราใช้ไปสักพักกระจกจะไม่ใสเหมือนใหม่ๆ บางครั้งทำความสะอาดแล้วก็ยังเหมือนขุ่นมัวอยู่


no image avaiable

ขั้นตอนซ่อมบำรุง ง่ายจัง เปลี่ยนสะดืออ่างล้างหน้า ป้องกันน้ำรั่วซึม


ขั้นตอนซ่อมบำรุง ง่ายจัง เปลี่ยนสะดืออ่างล้างหน้า ป้องกันน้ำรั่วซึม เคยประสบปัญหาสะดืออ่างล้างหน้าชำรุด ปิดอย่างไรก็ปิดไม่อยู่หรือไม่ เรามาแนะนำวิธีการซ่อมและเปลี่ยนสะดืออ่างล้างหน้าใน 5 ขั้นตอน มาดูกันว่าต้องทำอย่างไรบ้าง


no image avaiable

ซ่อมบำรุง การตรวจสอบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ


ซ่อมบำรุง การตรวจสอบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันสถานประกอบการเกือบทุกแห่งมีระบบดับเพลิงด้วยน้ำที่มีมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดับเพลิงด้วยน้ำพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ผู้ดูแลต้องมีความรู้ความชำนาญในการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง